טפסים

עזיבת מקום עבודה והנחיות המשך – טופס 70

בקשה לסילוק (הפסקת תשלומים) / דילוג בפוליסת מנהלים – טופס 409

בקשה לפדיון פוליסות ביטוח חיים מנהלים – טופס 11

בקשה להלוואה ביטוח פרט – טופס 16

בקשה להלוואה ביטוח מנהלים – טופס 15

הסכמה למסירת מידע ממאגר משרד התחבורה – טופס 960

הודעה על תאונת דרכים – טופס 956

אישור בדיקת מיגון לרכב שאיננו פרטי ומסחרי עד 3.5 טון – טופס 832

הרשאה לביצוע העברה בנקאית של תגמולי הביטוח – ביטוח כללי

טופס הודעה על תחילת עבודה אצל מעסיק חדש – טופס 459

טופס זיקה בין המשלם למבוטח – טופס 58

טופס ויתור סודיות רפואית – מקפת

מינוי סוכן להגשה וטיפול בתביעה

בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה מגדל מקפת – טופס 510

הרשאה מתמשכת לבעל רישיון לקבלת מידע והעברת בקשות לביצוע פעולות (נספח ב2) – טופס 567

בקשה להלוואה – טופס 563

הוראה לחיוב חשבון – הוראת קבע – טופס 5

בקשה למשיכת כספים – טופס 611

הוראה לחיוב חשבון – טופס 474

בקשה לשמירת זכאות לקצבת נכות ושאירים – טופס 2726

שינוי מסלול השקעה בקרן הפנסיה – טופס 495

בקשה לסילוק/דילוג בפוליסת מנהלים – טופס 409

טופס עדכון פרטי ביטוח מגדל מקפת אישית – טופס 493

בקשת הלוואה לשכיר/עצמאי מתכנית קרן הפנסיה – טופס 531

בקשה למינוי ו/או שינוי מוטבים בקרן פנסיה – טופס 225